İletişim

Şenol Taban      : 0532 721 13 60
İsmail Kocaman : 0538 489 31 24
Eda Turanlı        : 0534 472 72 06     
Sabit Tel            : 0466 475 21 25

e-mail: senoltaban@gmail.com
            bilgi@laperapansiyon.com